Головна » 2011 » Серпень » 25 » Про доступ до публічної інформації
12:07 PM
Про доступ до публічної інформації

Косівська центральна районна лікарня

 

НАКАЗ

 

                                               01.08. 2011р.                                  м. Косів                              148

 

 

Про доступ до публічної інформації

 

 

 

З метою забезпечення прозорості і відкритості діяльності лікарні, реалізації Конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію,  відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»  від 13.01.2011р. № 2939-VІ

НАКАЗУЮ:

           

            1. Забезпечити постійне оприлюднення на офіційному веб-сайті лікарні публічної інформації у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

            2. Визначити  інформаційно-аналітичне відділення  лікарні  (завідувач Засідко О.Я.) спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до лікарні, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

 

3. Призначити відповідальною особою по створенню веб-сайту лікарні в мережі Інтернет  інженера програміста ( Ілик Є.В.).

 

4. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації в Косівській ЦРЛ (додаток № 1).

 

5.Затвердити форму журналу обліку робіт з надання інформації по запитам (додаток №2)

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

В.о. головного лікаря                                                                Д. Микитюк                                                                                                        

 

 

Додаток № 1

до наказу №148

від 01.08.2011 року

 

 

 

Порядок

доступу до публічної інформації в Косівській центральній районній лікарні

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок доступу до публічної інформації в Косівській ЦРЛ (далі - Порядок) регулює питання оприлюднення публічної інформації й забезпечення права заявника (фізичної, юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації, що перебуває в лікарні.

1.2. Доступ до публічної інформації, що перебуває в Косівській ЦРЛ забезпечується шляхом: 

  • систематичного і оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті  Косівської ЦРЛ, на інформаційних стендах  або якими-небудь іншими способами;
  • надання інформації за запитами  на інформацію.  

2.  Оприлюднення публічної інформації, що перебуває в Косівській ЦРЛ

2.1. Оприлюдненню підлягає наступна інформація:

інформація про лікарню (організаційна структура, цілі, функцію, повноваження, основні завдання, напрями діяльності  та фінансові ресурси – структуру та обсяг  бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання );

 • перелік послуг, які надаються лікарнею, умови їхнього одержання;
 • порядок доступу до публічної інформації (порядок складання і подачі запиту на інформацію, система обліку та види інформації, що перебуває в лікарні);
 • плани проведення порядку денного засідань медичної ради лікарні;
 • інформація про знаходження місць для роботи осіб, що звернулися з документами з метою отримання інформації;
 • загальні правила роботи лікарні, правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • графік прийому громадян керівництвом лікарні; 
 • інформація про використання бюджетних коштів.

2.2. Оприлюдненню не підлягають:

- внутрішньоорганізаційні документи (резолюції, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії та ін.), пов'язані з напрямками діяльності лікарні та її структурних підрозділів;

- інформація яка містить професійну таємницю.

2.3. Оприлюднення публічної інформації

2.3.1. Інформація, що підлягає оприлюдненню, публікується на офіційному веб-сайті Косівської ЦРЛ, на інформаційних стендах або якими-небудь іншими способами.

2.3.2. Строки оприлюднення публічної інформації:

- інформація, що підлягає оприлюдненню, публікується не пізніше 5 робочих днів від дня затвердження (прийняття) документа, що містить публічну інформацію.

 

3.Надання інформації за  запитами

3.1. Запит на одержання публічної інформації подається в Косівську ЦРЛ на ім'я головного лікаря в усній або письмовій формі (поштою, факсом, електронною поштою, нарочним) і підлягає, в день надходження,  реєстрації   в приймальній головного лікаря відповідно до  інструкції з діловодства.                    

3.2. Строк виконання інформаційного запиту становить не більше 5 робочих днів від дня його реєстрації.

У випадку, якщо в запиті заявник вказує, що запитувана інформація необхідна для захисту життя та свободи громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин від дня його одержання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду інформації.

У випадку, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку, строк надання відповіді продовжується до 20 робочих днів головним лікарем на підставі доповідної записки виконавця, що подається протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту, з обґрунтуванням необхідності продовження строку виконання та одночасним інформуванням заявника.

3.3. Письмовий запит на одержання публічної інформації складається в довільній формі, або формі затвердженій наказом головного лікаря ЦРЛ та повинен в обов'язковому порядку містити:

 • ім'я (найменування) особи, що запитує інформацію;
 • адреса заявника (поштова або електронна пошта);
 • контактний телефон заявника (якщо такий є);
 • назва, реквізити або зміст запитуваного документа (загальний опис);
 • підпис заявника і дату (у випадку подачі запиту в письмовому виді нарочним або поштою).

 

Якщо вищевказана інформація в запиті відсутня, Косівська ЦРЛ вправі відмовити в наданні інформації, про що дається обґрунтована відповідь заявникові протягом 5 робочих днів від дня реєстрації запиту.

3.4. У випадку подачі запиту в усній формі, відповідальний по запитам ( Гошовська О.М.), завідувач   інформаційно-аналітичного відділення ( Засідко О.Я.),  за реєстрацію документів, або фахівець, що заміщує їх відповідно до посадових обов'язків, оформляє запит на паперовому носії зі слів заявника із вказівкою інформації, позначеної в п. 3.3. даного Порядку. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа вказується прізвище фахівця, що оформив запит, його контактний номер телефону та підпис.

3.5. У випадку, якщо заявник з поважної причини (інвалідність, обмежені фізичні можливості та ін.) не може самостійно оформити запит у письмовому виді, запит оформляється відповідальним по запитам інформаційно-аналітичного відділу  або фахівцем, що заміщає його відповідно до посадових обов'язків. При цьому, в нижньому лівому куті останнього аркуша документа вказується прізвище фахівця, що оформив запит, його контактний номер телефону та підпис. Також, фахівець зобов'язаний зробити заявникові копію оформленого запиту.

3.6. Після реєстрації, запит розглядається керівництвом лікарні у відповідності інструкції з діловодства лікарні та після розгляду передається на виконання посадовій особі (особам) лікарні, зазначеній у резолюції, або експертній комісії.

3.7. Інформація на запит видається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати  фактичні витрати на копіювання та друк.

3.8. Відповідь на інформаційний запит, підписаний головним лікарем, реєструється і  відправляється заявникові відповідно до  інструкції з діловодства в                               Косівській ЦРЛ.

У випадку, якщо відповідь на інформаційний запит  станом на 12.00 контрольної дати виконання запиту не переданий на реєстрацію та відправлення у інформаційно-аналітичний відділ фахівець відділу, відповідальний за контроль, сповіщає про це головного лікаря та подає доповідну записку на ім'я головного лікаря про порушення строку розгляду інформаційного запиту.

3.10. У випадку, якщо лікарня  не володіє запитуваною інформацією та не зобов'язана володіти нею у відповідності зі своїми повноваженнями, виконавець документа, зазначений у резолюції, готовить за підписом головного лікаря  відмову в задоволенні такого запиту.

Також  в  задоволенні запиту   лікарня має право відмовити, якщо:

·        інформація, що запитується належить до категорії інформації з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна та службова інформація)

·        запитувач інформації  не оплатив фактичні витрати , пов’язані з копіюванням або друком.

·        не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених п.3.3. Порядку

3.11.  Після ознайомлення з документами відповідальний по запитам інформаційно-аналітичного відділу робить запис у журналі обліку робіт з надання інформації по запитам. 

 

4. Оскарження дій (бездіяльність) посадових осіб

4.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб Косівської ЦРЛ з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником головному лікарю   або до суду (відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України).

 

 

 

 

В.о. головного лікаря                                                                  Д. Микитюк

                                                             Додаток № 2

 Журнал

обліку робіт з надання інформації по запитам п/п     

Дата
та реєстраційний номер документа (запиту)

 

П.І.та по батькові заявника

 

Дані про заявника (адреса, поштовий або електронний), контактний телефон

Номер, дата та назва документа, наданого по запиту

Вид проведеної роботи (робіт) з документом

Розпис заявника в одержанні інформації із запиту
Скачати текстовий варіант документу 


Текстовий варіант запиту на інформацію


Категорія: Новини закладу | Переглядів: 2186 | Додав: Skipper | Теги: публічна інформація
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]